top of page

Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse

Sparbanksstiftelsen  Skånes Riskkapitalstiftelse

Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse bildades i slutet av år 2007.

Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse har enligt sina stadgar till ändamål att främja företagsutveckling i Skåne genom tillförande av riskkapital till utvecklingsbara företag med säte och verksamhet i Skåne. Investering kan ske i svenska aktiebolag med säte och huvudsaklig verksamhet i Skåne. Investering från Riskkapitalstiftelsen skall också kunna avse planerad verksamhet, baserad på en företagsidé. Investeringen blir i så fall villkorad av att bolagsbildning samtidigt sker. All investering från Riskkapitalstiftelsen sker alltså genom aktieförvärv, eventuellt kombinerat med aktieägartillskott eller konvertibla lån. Investering sker företrädesvis tillsammans med andra riskkapitalaktörer.

Riskkapitalstiftelsens investering i enskilt projekt har normalt maximalt fem års varaktighet. Efter denna period kommer investeringen att försäljas.

 

Investering kan ske både initialt och som en följdinvestering. Investering i ett projektbolag kan uppgå till sammanlagt maximalt fem miljoner kronor.

Aktieägaravtal, som säkerställer Riskkapitalstiftelsens rättigheter, skrives med ägarna i det bolag, i vilket investering sker.

Stiftare är Sparbanksstiftelsen Skåne, som tillsammans med elva andra sparbanksstiftelser i landet äger ca 3,5% av Swedbank. Utöver ägarrollen i Swedbank har Sparbanksstiftelsen Skåne också till ändamål att främja utvecklingen av det skånska näringslivet genom ekonomiskt stöd till olika projekt. För att ytterligare utveckla denna verksamhet och möjliggöra tillförandet av riskkapital till utvecklingsbara företag i Skåne fattades hösten 2007 beslut om bildande av en särskild riskkapitalstiftelse, initialt genom avskiljandet av 25 mkr för detta ändamål.

Styrelsen

Stiftelsens styrelse består av:

Mats Cremon

ORDFÖRANDE

Vitemölla

Jan Grönvall

LEDAMOT

Båstad

Björn Bergman

LEDAMOT

Vellinge

Nils Siegbahn

LEDAMOT

Ängelholm

Ingrid Bengtsson-Rijavec

LEDAMOT

Landskrona

bottom of page